HMTD - Hexametylen Triperoxide Diaminu
autor: systemovec
dne: 30.01,2009

určeno výhradně pro studijní ůčely!!!

Hexametylen triperoxide diaminu (HMTD) je vysoce výbušné organická sloučenina nejprve syntetizován v roce 1885 by Legler. teoretizoval strukturu půjčil sám dobře působí jako zahájení, nebo primární výbušniny. While still quite sensitive to shock and friction, it was relatively stable compared to other initiating explosives of the time, such as mercury fulminate , and proved to be relatively inexpensive and easy to synthesise. Zatímco ještě poměrně citlivé na náraz a tření, bylo relativně stabilní ve srovnání s jinými zahájení výbušnin k času, jako je rtu hřímat, a ukázala být relativně levné a snadno syntetizovat. As such, it was quickly taken up as a primary explosive in mining applications. However, it has since been superseded by even more stable compounds such as tetryl . Jako takový, to bylo rychle přijata jako primární výbušniny důlní aplikace. ] se však od té doby byla překonána ještě stabilní sloučeniny, jako jsou tetryl. Despite no longer being used in any official application, it remains a fairly popular home-made explosive and has been used in a large number of suicide bombings throughout the world, and was possibly used in the 7 July 2005 London bombings . The New York Times reported it as the planned explosive in the 2006 transatlantic aircraft plot . Přesto již byly použity v žádné oficiální žádost, je i nadále poměrně populární doma-podána výbušné a byly použity ve velkém počtu sebevražedných atentátů na celém světě, a byl pravděpodobně použit v Londýně 7. července 2005 bombových útoků. New York Times je hlášen jako výbušné plánované na rok 2006 transatlantických letadel plot .

zdroj: přeložená wikipedie

Vlastnosti : Hexamethylentriperoxodiamin (HMTD) tvoří bílý krystalický prášek, z rozpouštědel krystalizující ve formě rhombických krystalů specifické hustoty 1,57g/cm3. Nerozpustný ve vodě a ethanolu. Rozpustnost triperoxidu ve vodě při 20°C je 0,01%, v CS2 a absolutním ethanolu je přibližně také 0,01%, v diethyletheru 0,017%, CCl4 0,013%, CH3COOH 0,14%, CHCl3 0,64%, Acetonu 0,33% . Silně koroduje kovy, zvláště v přítomnosti vlhkosti a nesmí proto s nimi přijít do styku. Stabilita je vyhovující po dobu 12-24 měsíců(podle čistoty a obsahu vlhkosti). Ve vroucí vodě se hydrolyzuje za rozkladu na amoniak, formaldehyd a kyselinu mravenčí. Hydrolýza snadno probíhá i při normální teplotě, pokud obsahuje stopy hydroxidů nebo minerálních a organických kyselin. Stykem s koncentrovanou kyselinou sírovou a bromem hexamethylentriperoxodiamin vybuchuje. Tepelná stabilita v Abelově testu není vyhovující, při 75°C se za 24 hodin rozloží 1,40% peroxidu a při 100°C se rozloží 68,12% během 24 hodin. Při delším skladování za běžné i zvýšené teploty se objevuje zápach po methylaminu, signalizující rozklad peroxidu.
volně sypaný hmtd(3g) mezi cihlami výbuch 3g hmtd
Obr: odpálení 3g volně sypaného HMTD pomocí zápalnice mezi 2 cihlami


Teplota vzbuchu: 200°C (při okamžitém zahřátí)
Teplota vzbuchu*: 139°C (* při zahřívání 20°C/minutu)
Výbuchová teplota: 2370° C
Objem plynů (Vo): 1097 dm3
Násypná hustota: 0,88 g/cm3
Detonační rychlost(0,88g/cm3) 4510m/s(test v průměru 6mm)
Detonační rychlost(1,10g/cm3) 5100m/s
Citlivost k úderu (2kg): 3-4cm (o 20% nižší než u fulminátu Hg)
Energie detonace (E): 787 kcal/mol


Brizancí převyšuje třaskavou rtu a nepatrně i kyanurtriazid. HMTD narozdíl od třaskavé rtuti není možné přelisovat ani tlakem 3000kg/cm2. Prakticky však je možné použít lisovací tlak maximálně do 200kg/cm2, na této hranici již dochází při lisování k explozi. Iniciační schopnost je blízká azidu olovnatému, k roznětu tritolu je třeba 80-100mg, tetrylu 60mg, hexylu 50mg a hexogenu 15mg hexamethylentriperoxodiaminu.


zdroj: pxd offlinepříprava

14 g hexamethylentetraminu se rozpustí v 45 g 30 %ního peroxydu vodíku v kádince chlazené ledem se solí. Do roztoku se vsype 21 g rozmělněné kyseliny citronové a teplota se udržuje pod 0 °C. Po vnesení veškeré kyseliny citronové se obsah míchá 3 hodiny při teplotě 0 °C a pak se ponechá 2 hodiny v klidu za normální teploty. Bílý krystalický produkt se odsaje a promyje se vodou a pak alkoholem, aby se lépe vysušil za normální teploty.

zdroj: urbansky


zpět

další články v této kategorii
reakce uživatelů